Regels & voorwaarden

1. Alle te koop aangeboden goederen op de online veilingsite worden aangeboden in opdracht van derden. Dit kunnen gerechtsdeurwaarders, curatoren, notarissen, banken, handelaars of particulieren zijn. Auctions Online N.V. factureert steeds in opdracht en voor rekening van de opdrachtgever. Elke opdrachtgever is door Auctions Online N.V. gekend en de gegevens van de opdrachtgevers staan altijd vermeld bij de veiling informatie.

2. Door te bieden aanvaardt iedere bieder/koper onvoorwaardelijk de algemene verkoopsvoorwaarden en zal zich niet op onwetendheid kunnen beroepen.

3. Enkel de Nederlandstalige versie van de verkoopsvoorwaarden is rechtsgeldig. Eventuele vertalingen zijn slechts informatief.

4. Bij eventuele betwistingen is alleen de rechtbank van Antwerpen bevoegd, zelfs in geval van meerdere verweerders. Alle geschillen worden beslecht overeenkomstig het Belgisch recht.

5. Alle goederen worden verkocht in de staat waarin ze zich bevinden met alle eventuele zichtbare of verborgen gebreken. Enkel de Nederlandstalige kavelomschrijvingen zijn rechtsgeldig. Eventuele vertalingen via zoekmachines e.d. zijn op risico van de bieder. De bieders/kopers worden geacht de loten grondig te hebben geïnspecteerd. Alle goederen worden verkocht zonder waarborg ook indien de staat, de aard, de hoeveelheid, oorsprong of benaming niet conform is met de beschrijving. Eventuele km-standen of draaiuren van voertuigen, bouwjaren, eerste inschrijvingsdata of andere technische of commerciële specificaties worden louter indicatief meegedeeld zonder enige garantie of verantwoordelijkheid van Auctions Online N.V. of de opdrachtgever. Bij een eventuele foutieve vermelding, geeft dit geen aanleiding tot koopvernietiging of koop-ontbinding. Iedere bieder/koper erkent op de hoogte te zijn dat er geen verhaalrecht mogelijk is. Koper en verkoper zijn het er uitdrukkelijk over eens dat, wegens de aard van de activiteit van Auctions Online NV. nl. bemiddeling bij verkoop per opbod van goederen uit falingen of uit gerechtelijke reorganisatie, er geen verhaalrecht mogelijk is. Auctions-Online NV is geen partij bij de Koopovereenkomst, doch bemiddelt slechts bij het tot stand brengen van koopovereenkomsten. Artikel VI 53, 11° van het Wetboek Economisch Recht is van toepassing en deze wordt door de koper aanvaard. De koper kan het herroepingrecht waarvan sprake in art. VI 47 van het Wetboek Economisch Recht dus niet uitoefenen.

6. Auctions Online N.V., de gerechtsdeurwaarders, de opdrachtgevers zijn niet verantwoordelijk voor het ontbreken of niet volledig zijn van documenten waaronder inschrijvingsbewijzen, gelijkvormigheidsattesten, keuringsattesten,car-pass, onderhoudsboekjes, handleidingen, software, etc. Auctions Online N.V., de gerechtsdeurwaarders, de opdrachtgevers gaan nimmer naar de autokeuring. De koper dient zelf de nodige schikkingen te treffen.

7. De veilingmeester of gerechtsdeurwaarder heeft de mogelijkheid om de identiteit van de bieders te controleren via externe databanken en kan de juistheid van de gegevens bij registratie opvolgen. De gerechtsdeurwaarder/notaris kan tevens de locatie van waarop u ingelogd bent controleren via uw IP adres. De veilingmeester en de gerechtsdeurwaarder kan iedere bieder ten alle tijde uitsluiten.

8. De veilingkosten bedragen 17% van de koopsom in opgeld vermeerderd met de BTW, tenzij anders vermeld

9. De hoogste bieder is de koper. Bij elk geschil beslist de veilingmeester of gerechtsdeurwaarder. Tegen deze beslissing is geen verhaal mogelijk. De veilingmeester kan tijdens de veiling op gelijk welk tijdstip een minimum bod instellen , de verkoping onmiddellijk annuleren, loten splitsen, loten samenvoegen of loten laten vervallen, een lot opnieuw aanbieden, biedingen weigeren zonder opgaven van redenen, loten inhouden (niet gunnen), bieders uit de verkoop uitsluiten, enz. De veilingmeester of gerechtsdeurwaarder moet zich nimmer verantwoorden. Een koop is pas definitief indien betreffend lot wordt gegund na einde van de verkoping en de koper zijn aankoopbevestiging heeft ontvangen.

10. Auctions Online N.V. en de gerechtsdeurwaarder kan een verkoping ten allen tijde annuleren, vroeger of later laten eindigen. De koper heeft geen verhaalrecht in zake gemaakte kosten zoals transportkosten, herstellingskosten enz.

11. Iedere bieder blijft gehouden aan zijn bod, ook indien zijn bod wordt overtroffen. Indien de veilingmeester beslist het bod van de hoogste bieder te weigeren zal de hoogste voorgaande bieder als koper worden aangeduid.

12. Ieder wordt geacht voor zichzelf te kopen en daarvoor hoofdelijk verantwoordelijk te zijn.

13. De veilingmeester of zijn medewerkers, of de gerechtsdeurwaarder kunnen tijdens de veiling de bieders contacteren en verzoeken om onmiddellijk hun solvabiliteit aan te tonen en/of een voorschot van max 50% van de volledige koopsom over te maken. Bij weigering van het betalen van een voorschot en/of bij insolvabiliteit kan de veilingmeester de bieder onmiddellijk uitsluiten uit de veiling en het bod annuleren.

14. De kopers dienen na toewijzing het volledige bedrag onmiddellijk te betalen. Deze bedragen dienen te worden overmaakt op rekeningnummer BE96-3630 5323 9805 met vermelding van het ordernummer dat vermeld staat op elke e-mail die naar de kopers zal worden toegezonden. Na volledige betaling van de goederen ontvangt de koper een factuur op de afgiftedag. De bieder/koper wordt slechts eigenaar van de goederen na volledige betaling van de koopsom, inclusief het opgeld en de btw. Goederen kunnen pas worden meegenomen na de volledige betaling van de koopsom, inclusief het opgeld en de btw. Indien de betaling niet tijdig is overgemaakt kan de veilingmeester beslissen om over te gaan tot onmiddellijke invordering, het lot opnieuw in veiling brengen of het toe te wijzen aan de tweede hoogste bieder.

15. Rouwkoop: bij weigering tot betaling over te gaan of bij insolvabiliteit kan de veilingmeester of gerechtsdeurwaarder overgaan tot onmiddellijke invordering, het lot opnieuw in veiling brengen of toewijzen aan de tweede hoogste bieder. De rouwkoper zal instaan voor de geleden schade en zal nimmer de gebeurlijke hogere prijs kunnen opvragen. Alle kosten om het niet betaalde lot opnieuw in veiling te brengen of het verschil tussen het tweede hoogste bod zijn ten laste van de koper dewelke niet tijdig heeft voldaan. Bij gebreke aan betaling op de vervaldag, zal automatisch en van rechtswege een interest verschuldigd zijn van 12 % per jaar, te berekenen vanaf de vervaldag van de factuur. In geval van niet-betaling van een factuur, zal de schuldvordering van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling worden verhoogd met 15 %, met een minimum van € 75,00 en dit ten titel van conventionele, forfaitaire en onverminderbare schadevergoeding.

16. Ieder blijft gehouden aan zijn aankoop, ook al wordt een ander als koper opgegeven. Goederen die niet worden opgehaald op de voorziene afhaaldatum , zonder schriftelijke toestemming van Auctions Online N.V. zullen, zonder kennisgeving, ten laste van de koper doorverkocht of weggehaald worden zonder de verkoopprijs terug te betalen. De kosten voor de ontruiming en eventuele vernietiging van deze goederen zullen op de koper worden verhaald.

17. EU afnemers die beschikken over een geldig en controleerbaar btw nummer in hun land van oorsprong, dienen geen btw te betalen op hun aankoop indien zij bij afhaling van de goederen een schriftelijke verklaring opmaken m.b.t. de overbrenging van de goederen buiten België. Niet-belastingplichtige EU-afnemers en afnemers van buiten de EU (export) dienen altijd btw te betalen. De btw betaald door de kopers van buiten de EU (export) zal na voorlegging van een geldig uitvoerdocument binnen de 14 dagen na toewijzing teruggestort worden.

18. Vanaf toewijzing liggen alle goederen voor rekening en risico van de koper. Auctions Online N.V., de veilingmeester, de verkoper (eigenaar), de gerechtsdeurwaarder en/of de curatele zijn niet aansprakelijk in geval, van diefstal, brand, ongeval, waterschade en of gelijk welke andere schade.

19. Iedereen is op eigen risico aanwezig tijdens de kijkdagen en de afhalingsdagen

20. Kopers dienen de gekochte loten deskundig te verwijderen op hun kosten en risico zonder beschadigingen aan de gebouwen en de andere loten aan te brengen. De aansprakelijkheid bij deze verwijdering is volledig voor de koper. De koper is ook verantwoordelijk voor zijn helpers of medewerkers bij deze verwijdering van de goederen. Het is verboden te branden, lassen en slijpen zonder hiervoor voldoende verzekerd te zijn.

21. Kopers die loten hebben aangekocht die het uitnemen van andere loten bemoeilijken of onmogelijk maken dienen de loten op de eerste dag van de afhaling op te halen en dit zonder onderbreking.

22. In geval de eigenaar van de gebouwen, de opdrachtgever, of derden rechten doen gelden op een bepaald lot voor betreffend lot is opgehaald door de koper, kan Auctions Online N.V. de verkoop ongedaan maken op voorwaarde dat Auctions Online N.V. het reeds betaalde bedrag voor betreffend lot volledig terugbetaald. De koper kan echter geen andere rechten doen gelden , de koper zal geen schadevergoeding kunnen vorderen.

23. De opdrachtgever, Auctions Online N.V., de gerechtsdeurwaarder zijn niet aansprakelijk indien er om technische reden of storing ( wo. uitvallen van de website, geen internettoegang, enz.) de website niet volledig werkt. De veilingmeester of gerechtsdeurwaarder zal in dit geval beslissen de loten toe te wijzen, de veiling te verlengen of terug in verkoping te plaatsen. Schadeclaims worden niet aangenomen.

24. De sluittijd staat bij elk lot vermeld. Indien 5 minuten vóór het sluiten van een lot nog een bod wordt uitgebracht op dit lot, wordt de veiling voor dit lot met 5 minuten verlengd. Plaats uw loten in loten volgen of vernieuw uw pagina regelmatig (F5 toets) om er u van te vergewissen of er een nieuw bod werd uitgebracht.

25. Auctions Online N.V. respecteert en draagt zorg voor uw privacy en handelt hierbij steeds in overeenstemming met de bepalingen van de Belgische privacywet (Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens). De gegevens die u op de website invoert, worden vertrouwelijk behandeld. Voor meer inlichtingen kan u onze Privacyverklaring raadplegen.
EXTRA REGELS EN VOORWAARDEN (ENKEL VAN TOEPASSING OP VASTGOED)

26. Bij een online veiling van onroerende goederen treedt Auctions Online N.V. op als internetmedium voor een erkend notaris of immobiliënkantoor die vermeld wordt op de website van Auctions Online N.V. Alle informatie alsook de biedingen worden aanzien als informatief en zijn in geen enkel geval bindend, noch voor de koper noch de verkoper.

27. De bieder geeft toestemming aan Auctions Online N.V. om zijn gegevens door de geven aan het erkende immobiliënkantoor of de notaris die de bieding organiseert, teneinde een eventuele koopovereenkomst te onderhandelen.

28. Auctions Online N.V. neemt geen enkele verantwoordelijkheid op de eventueel verdere afhandeling van de biedingen. Door de bieder zijn geen rechtstreekse kosten aan Auctions Online N.V. verschuldigd.
Privacyverklaring:
De gegevens die door u worden meegedeeld, worden enkel gebruikt om de door u gevraagde diensten te kunnen leveren, alsook om u de gevraagde nieuwsbrief(ven) te sturen, om de werking van de website te optimaliseren en om statistische onderzoeken uit te voeren. Door deze persoonsgegevens mee te delen, gaat u er uitdrukkelijk mee akkoord dat Auctions Online N.V. deze gegevens mag bewaren, zowel binnen als buiten de Europese Unie, en deze mag verwerken voor bovengenoemde doeleinden. Enkel van toepassing voor vastgoed: Sommige van de door u verstrekte gegevens kunnen worden overgedragen aan erkende makelaars, voor zover dit noodzakelijk is om Auctions Online N.V. toe te laten de gevraagde diensten te leveren.
Auctions Online N.V. behoudt zich het recht voor om regels & voorwaarden en privacyverklaring steeds te veranderen. Deze regels & voorwaarden en privacyverklaring werden het laatst gewijzigd en herzien op 31 augustus 2010.